ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Lornoy Jan
Chocolatier Lornoy Webshop
Zandstraat 64
2290 Herentals
Klantenservice: 0474856345
Email: info@chocolatier-lornoy.be
Ondernemingsnummer: 0655870349

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Chocolatier Lornoy en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Chocolatier Lornoy en de Koper.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Chocolatier Lornoy als webwinkelier aan de Koper, iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten en/of diensten verwerft of gebruikt.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat de bestelling is geplaatst door een minderjarige, behouden we ons het recht om dergelijke bestelling te weigeren.
 4. Indien een Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten maken de Algemene Voorwaarden samen met de bestellingsbevestiging hiervan integraal deel uit; de Koper aanvaardt de toepassing van de algemene voorwaarden door zijn bestelling en kan deze te allen tijde op deze website terugvinden en opslaan of afdrukken.
 5. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke Chocoladeproducten – of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, en er tussen de Aanvullende Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 6. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 7. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door Chocolatier Lornoy wordt ingestemd.
 8. Chocolatier Lornoy behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
 9. Door het gebruik van de Websites van Chocolatier Lornoy en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.
 10. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en Chocolatier Lornoy, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Artikel 3 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief btw
o de eventuele kosten van verzending;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

Artikel 4 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument en bij het plaatsen van de bestelling.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. Volgens de boek VI van het Wetboek Economisch Recht, geldt er geen herroepingsrecht voor voedingsmiddelen, bederfelijke waren en volgens specificaties van de Koper vervaardigde Chocoladeproducten. Elke aankoop is dus definitief en wordt door Chocolatier Lornoy niet teruggenomen.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van een Chocoladeproduct gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit Chocoladeproduct volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.
 2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 7 – De prijs

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW of enige andere belasting opgelegd door de overheid. 
 2. We maken gebruik van cookies om u op onze website de best mogelijk dienstverlening aan te bieden. Indien u het gebruik van onze website voortzet, stemt u ermee in dat wij cookies gebruiken. Wij houden bepaalde keuze van onze bezoekers bij voor volgende bezoeken aan deze website (zoals taal en landenkeuze).
 3. De Koper is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en welke Chocolatier Lornoy in haar orderbevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Chocolatier Lornoy worden gecorrigeerd.
 4. Leveringskosten worden duidelijk aan de Koper meegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijke aan de Koper meegedeeld.

Artikel 8 – Levering en leveringstermijn

 1. Alle Chocoladeproducten worden geleverd op het door de Koper bij de bestelling opgegeven adres.
 2. Alle bestellingen worden wekelijks van maandag tot en met donderdag verwerkt. Op vrijdag versturen we geen pakketjes. Chocolatier Lornoy streeft ernaar om de bestelling te leveren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging wordt doorgegeven. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die op de Koper verhaald zullen worden.
 3. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.
 4. Als een opgegeven indicatieve leveringstermijn niet gehaald wordt, verwittigd Chocolatier Lornoy de Koper hierover niet. De Koper kan via de contactform altijd contact opnemen met Chocolatier Lornoy om een vermoedelijke leveringsdatum te kennen.
 5. De verzendingen gebeuren steeds op risico van Chocolatier Lornoy. De Koper moet zich bijgevolg geen zorgen maken over Chocoladeproducten die verloren zouden gaan in de post. Worden Chocoladeproducten echter teruggezonden, dan is de Koper verantwoordelijk voor het transport.
 6. Zodra de te leveren Chocoladeproducten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
 7. Vanaf het moment van ontvangst door de Koper dient de Koper de chocolade te bewaren bij een temperatuur tussen 15 en 18C en beschermd tegen direct zonlicht en vocht. Chocolatier Lornoy raadt af om chocolade in de koelkast te bewaren of in te vriezen. 
 8. De Koper of enig ander persoon dient aanwezig te zijn op het opgegeven adres op het moment van de levering van het Chocoladeproduct om dit in ontvangst te nemen. 
 9. Chocolatier Lornoy is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer: i.de Koper een onjuist of verouderd adres opgeeft; ii. indien niemand aanwezig is op het opgegeven adres mag de koerier het pakket in een afhaalpunt bezorgen of op een door de ontvanger opgegeven voorkeuradres leveren. U krijgt als koper, na aankoop, de T&T van de zending om de status op te kunnen volgen. Dit is uw verantwoordelijkheid als koper. Indien het pakket niet wordt opgehaald, binnen de opgegeven termijn, zal de aankoop worden teruggestuurd naar Chocolatier Lornoy en worden de producten meteen vernietigd. Een omruiling of terugbetaling zijn in bovenstaande situaties niet mogelijk. Chocolatier Lornoy stelt het nodige in het werk om de chocoladeproducten volgens haar eigen standaarden te bewaren, doch gaat het risico, conform artikel 8.8, over op de koper vanaf het momenten dat de voorziene levering niet kon plaats vinden.
 10. De totale aansprakelijkheid van Chocolatier Lornoy bij tekortkoming aan haar verplichtingen zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het Chocoladeproduct / de producten in kwestie.
 11. Gezien de aard van het Chocoladeproduct worden postbusadressen niet aanvaard.

Artikel 9 – Betaling

1. De consument kan zijn betalingen uitvoeren via onze externe partner, Mollie en Pay Pal.

Artikel 10 – Klachtenprocedure

 1. Chocolatier Lornoy doet al het mogelijke om haar klanten 100% tevreden te stellen. Als de Koper toch klachten zou hebben over haar diensten en/of producten kan deze Chocolatier Lornoy per mail contacteren op info@chocolaterie-lornoy.be. Chocolatier Lornoy beschikt over een voldoend bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Bij elke klacht wordt er getracht om deze binnen de 7 werkdagen te behandelen.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl .

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

Artikel 11 – Overmacht

 1. In geval van overmacht is Chocolatier Lornoy niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Chocolatier Lornoy die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…
 3. Ons product is gevoelig aan warmte. Wij kunnen dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor het weer op locatie van de levering. Bij warm weer kan de levering van de bestelling uitgesteld worden. 

Artikel 12 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend de rechtbank van Turnhout van toepassing.